musikterapi

min definition

Jag är musikterapeut med musikpedagogisk grund.

Inom musikterapi arbetar jag med möten i musik, med musikens möjlighet att stimulera, ge upplevelser, uttrycka och ackompanjera känslor.


I musikterapi ses musiken som en möjlighet till kommunika-

tion både med oss själva och med andra. Musik och konst-

närliga uttrycksformer tillhör alla och vi förfogar över fler uttrycksformer än det talade språket. Musik, bild eller rörelse används som en möjlighet att bära det som ännu inte är färdigt för ord, att skapa mening och sammanhang.


Musikterapi ingår liksom bild och dansterapi i fältet konst-

närliga terapier.


Som musikterapeut arbetar jag med musik som ett viktigt verktyg för både intryck och uttryck, för vila och kommuni-

kation. Inom musikterapi arbetar man med musikaliska

uttryck oavsett tidigare musikalisk färdighet och terapi-

formen använder sig även av kompletterande uttrycksformer som bild och rörelse.


Musikterapi erbjuder möjlighet till:

  • Avspänning och stresshantering
  • Ökat välbefinnande genom musiklyssning och musikalisk improvisation
  • Gestaltning och samtal kring livsfrågor
  • Förstärkning av eget uttryck och kommunikation
  • Gruppdynamisk utveckling
  • Individuella sessioner eller gruppterapi


Som musikterapeut arbetar jag under handledning av legitimerad psykoterapeut.


Konstnärliga terapier

Inom de konstnärliga terapiformerna delar man synen på vad uttrycksformen kan tillföra terapin. Oavsett nivå, ses möjlig-

heten att använda olika symboliska uttrycksformer som ett

sätt att transformera och förändra psykisk energi, om du arbetar jagstärkande eller bearbetande.


Det handlar om att kunna härbärgera och känna igen detta psykiska material som sitt eget. Det är möjligt men inte nödvändigt att senare också kunna verbalisera. 


Liksom i andra terapiformer är man i konstnärliga terapi-

former medveten om preverbalt psykiskt material och arbetar därför medvetet med intoningsprocesser som ett verktyg. Kunskaper om överförings och motöverförings-processer spelar också stor roll i hur man bemöter och tolkar det som händer under sessioner i konstnärliga terapier.